Liên kết
Web uit.edu.vn
Phòng đạo tạo ĐH và sau ĐH
Forum trường ĐHCNTT
Đối tác
IBM VIET NAM
CSC VIET NAM
Fujinet
AXON ACTIVE VN
TMA SOLUTIONS
RENESAS VN
VNG
KMS TECHNOLOGY
TROBZ
ONLINE CRM
ELCA