DÀNH CHO THÍ SINH

ĐỐI TƯỢNG

 • Sinh viên đang học khoa Hệ thống Thông tin.

 • Sinh viên Hệ thống Thông tin, Thương mại điện tử tại các trường khác tại Tp. Hồ Chí Minh.

 • Giảng viên, nhà khoa học.

 • Doanh nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

LỘ TRÌNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI (01/09/2021 – 31/10/2021)
VÒNG 1: XÉT HỒ SƠ (01/11/2021 – 15/11/2021)
  VÒNG 2:  VÒNG TRÌNH BÀY (16/11/2021 – 30/11/2021)
  • Các nhóm trình bày trực tiếp
  VÒNG 3:  VÒNG TƯ VẤN (01/12/2021 – 30/12/2021)
  • Được nhận tư vấn từ chuyên gia và doanh nghiệp
  VÒNG 4:  CHUNG KẾT (2/2022)
  • Các nhóm vào chung kết trình bày trực tiếp
  • Trưng bày các poster của các nhóm đã tham gia
  • Các seminar học thuật