Khoa Hệ thống thông tin

Publications

No Conference Name Time, venue Paper name Authors Name Journal/ Conference Year
1 Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM Tập 19, số K2- 2016, pp. 81-94, ISSN: 1859-0128. Một mô hình khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội
Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2016
2 International Journal of Advancements in Computing Technology(IJACT) ISSN: 2005-8039, Vol. 8, No. 2, pp. 50 ~ 57, 15-Mar.2016. Using Google Analytics to Research and Analyze Customer Behaviors or Decisions in E-commerce Websites Dinh Thuan Nguyen, Pham Le Minh,
Nguyen Duy Khuong
Journal 2016
3 International Conference on Computational Social Networks August, 2016. Ho Chi Minh city, Vietnam. Exploiting Social Relations to Recommend Scientific Publications Huỳnh Ngọc Tín, Nguyễn Trác Thức, Trần Hưng Nghiệp Conference 2016
4 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM ’16) ISBN: 978-1-4503-4142-4, Jan 2016, Đà Nẵng, Vietnam Stock Market Prediction Using Financial News Articles on Ho Chi Minh Stock Exchange Duc Duong,
Toan Nguyen,
Minh Dang
Conference 2016
5 International Conference on Information Science and Applications ISBN: 978-981-10-0556-5 (Print), 978-981-10-0557-2 (Online), Feb-2016 Building a Hybrid Method for Analyzing the Risk by Integrating the Fuzzy Logic and the Improved Fuzzy Clustering Algorithm FCM-R HUAN DOAN, DINH THUAN NGUYEN Conference 2016
6 International Journal of Computational Vision and Robotics Vol. 6, No. 3, pp.223-234, 2016 AN EFFECTIVE FACIAL EXPRESSION RECOGNITION APPROACH FOR INTELLIGENT GAME SYSTEMS Nhan Thi Cao, An Hoa Ton-That, HYUNG-IL CHOI Journal 2016
7 Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” – FAIR’9 04-05/08/2016, Đại học Cần Thơ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÁN CHO PHÂN LỚP KHỐI LƯỢNG LỚN VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ Nguyễn Hồ Duy Trí, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Trung Quân, Ngô Thanh Hùng Conference 2016
8 Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” – FAIR’9 04-05/08/2016, Đại học Cần Thơ MÔ HÌNH PHÂN TÁN CHO THUẬT GIẢI XÁC ĐỊNH ĐỈNH CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG ĐỒ THỊ MẠNG XÃ HỘI Nguyễn Hồ Duy Tri, Ngô Thanh Hùng Conference 2016
9 Hội nghị Khoa học trẻ UIT Tháng 5, 2016. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thiết kế hệ thống tự động kiểm kê kết quả bầu cử ứng dụng công nghệ barcode Võ Huyền Lan Uyên, Trần Hưng Nghiệp, Nguyễn Trác Thức Conference 2016
10 International Conference on Computational Social Networks (CSoNet) 08-2016, Hồ Chí Minh, Vietnam Exploiting Social Relations to Recommend Scientific Publications Tin Huynh, Trac-Thuc Nguyen, Hung Nghiep Tran Conference 2016
11 Proc. IEEE International Conference on Multimedia Big Data pp. 74-81, April 2016, Taipei, Taiwan Classification and Temporal Localization for Human-Human Interactions N. Nguyen and A. Yoshitaka Conference 2016
12 International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 6(7), 08-2015, ISSN: 2158-107X, Journal of ESCI, Indexed by Thomson Reuters: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2158-107X Analyzing the Changes in Online Community based on Topic Model and Self-Organizing Map Thanh Ho and Phuc Do Journal 2015
13 Advances in Computer Science : an International Journal Volume 4, Issue 6, 11-2015, ISSN: 2322-5157, Google-based Impact Factor: 1.19 Detecting Communities and Surveying the Most Influence of Online Users Thanh Tran, Thanh Ho and Phuc Do Journal 2015
14 Asian Journal of Mathematics and Computer Research Vol.6, Issue 1, 07-2015 Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen Journal 2015
15 International Journal of Semantic Computing (World Scientific) pp. 169-191, vol. 9, no. 2, 2015 Human Interaction Recognition using Hierarchical Invariant Features N. Nguyen and A. Yoshitaka Journal 2015
16 Tập san Tin học quản lý, Đại học Kinh Tế – HCM Tập 04, Số 1&2, 55-68, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 12-2015 Dự báo thời điểm mua bán chứng khoán kết hợp phương pháp phân đoạn dữ liệu và vector hỗ trợ hồi quy Đặng Công Tâm,
Trần Hồng Trang,
Dương Minh Đức
Journal 2015
17 Hội nghị Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đà Lạt 12-2015, Đà Lạt, Việt Nam A Review on Speech Emotion Recognition An H. Ton-That,
Nhan T. Cao
Conference 2015
18 International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE 2015) – LNCS 9446 pp.1-13. Springer-Verlag, Switzerland (2015) A Context-Aware Recommendation Framework in E-Learning Environment Do, P., Nguyen, H., Nguyen, V.T., Dung, T.N Conference 2015
19 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies – Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF’15) 2015 Robust and high capacity watermarking for image based on DWT-SVD Tri . Nguyen, Duc M. Duong, Duc A. Duong Conference 2015
20 IEEE-NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2015) 2015 Reversible image watermarking on prediction errors by balance the capacity negative and positive in histogram Duc M. Duong, Tri Nguyen, Duc A. Duong Conference 2015
21 IEEE-KSE International conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015) Oct 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam Reversible Medical Image Watermarking Technique Based on Choosing Threshold Values in Histogram Shifting Tri . Nguyen, Duc M. Duong Conference 2015
22 IEEE-KSE International conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015) Oct 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam Discovering Communities of Users on Social Networks based on the topic model combined with Kohonen Network Thanh Ho, Phuc Do Conference 2015
23 PacRim Conference on Communications, Computers and Signal Processing September 2015, British Columbia, Canada Partitioning Algorithms for Improving Efficiency of Topic Modeling Parallelization Hung Nghiep Tran, Atsuhiro Takasu Conference 2015
24 IEEE-KSE International conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015) Oct 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam A Potential Approach to Overcome Data Limitation in Scientific Publication Recommendation Hung Nghiep Tran, Tin Huynh, Kiem Hoang Conference 2015
25 International Journal of Engineering and Industries (IJEI), Thailand June, 2015 SEM Model Application: Implementing Customer Care Website for Airline Ticket Booking Dinh Thuan Nguyen, Trong Nghia Vuong, Duc Ngo Van Journal 2015
26 International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Volume 2-Isue-9, December, 2015 Evaluating Online Payment Transaction Reliability using Rules Set Technique and Graph Model Trung Le , Ba Quy Tran , Hanh Dang Thi My , Thanh Hung Ngo Journal 2015
27 International Conference on Communication and Computer Engineering June 2015, Thailand Building a Measure to Integrate into a Hybrid Data Mining Method to Analyze the Risk of Customer Đoàn Huấn, Nguyễn Đình Thuân Conference 2015
28 Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông” 11/2015, TP Hồ Chí Minh Chuyển đổi lược đồ cơ sở dữ liệu SQL Server sang MongoDB Nguyễn Đình Thuân, Nguyễn Hữu Lộc Conference 2015
29 Int’l Conference on Business, Economics and Accouting 2015, IBEA, HCMC, VN,pp 367-375 Application of Association Rules in Data Mining for financial decision making Phuong Vo, Tran Huynh, Phuc Do Conference 2015
30 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2015) March 2015, Bali, Indonesia Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor  Based on Topic Modeling, Thanh Ho, Do Phuc Conference 2015
31 International Journal of Advanced Computer Science and Aplications Vol 6, No. 7 , pp 100-108, ISSN 2158-107X, 2015 Analyzing the changes in Online Community based on Topic Model and Self Organizing Map Thanh Ho, Do Phuc Journal 2015
32 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM số K4, tập 17, pp. 73-85, ISSN: 1859-0128, năm 2014 Mô hình tích hợp khám phá và gán nhãn chủ đề tiếp cận theo mô hình chủ đề Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2014
33 Tạp chí Khoa học Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tập 52, số 1B, pp. 89-100, ISSN: 0866-708x, năm 2014 Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2014
34 Proc. IEEE International Symposium on Multimedia (ISM) pp. 40-46, December 2014, Taichung, Taiwan Human Interaction Recognition using Independent Subspace Analysis Algorithm N. Nguyen and A. Yoshitaka Conference 2014
35 Proc. IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP) pp.1-6, September 2014, Indonesia Soccer video summarization based on cinematography and motion analysis N. Nguyen and A. Yoshitaka Conference 2014
36 Journal on Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS) ISSN: 1976-3700 (Print) ISSN: 2233-9345 (Online), 6/2014 An Extended Dynamic Fuzzy Clustering Algorithm DINH THUAN NGUYEN, NGOC HAI MAI Journal 2014
37 Advances in Computer Science: an International Journal. Volume 3, Issue 3, pp. 48-53, ISSN: 2322-5157, 2014 Discovering Hot Topics On Social Network Based On Improving The Aging Theory Thanh Ho, Duy Doan, Phuc Do Journal 2014
38 International Conference on Computer & Information Sciences (ICCOINS 2014) June 2014, Malaysia An Adaptive Method to Determine the Number of Clusters in Clustering Process HUAN DOAN, DINH THUAN NGUYEN Conference 2014
39 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) – SCI 7092 pp 119-128, Springer Berlin Heidelberg (2014), April 2014, Bangkok, Thailand Study Advisor: A Context-Aware Recommendation Application in e-Learning Enviroment Do, P., Le, H., Nguyen, V.T., Dung, T.N. Conference 2014
40 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) April 2014, Bangkok, Thailand Author nam disambiguation by using deep neural network Hung Nghiep Tran, Tin Huynh, Tien Do Conference 2014
41 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) April 2014, Bangkok, Thailand SciRecSys: a recommendation system for scientific publication by discovering keyword relationships Vu Le Anh, Hai Vo Hoang, Hung Nghiep Tran, Jason J. Jung Conference 2014
42 International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence Vol. 28, No. 6, 24 pages, 2014 Facial Expression Recognition Based on Local Binary Pattern Features and Support Vector Machine Nhan Thi Cao,
An Hoa Ton-That,
Hyung-Il Choi
Journal 2014
43 Journal of Intelligent
and Fuzzy systems
Vol. 27, No. 1, pp. 273-285, 2014 An Algorithm for Optimizing Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory An H. Ton-That,
Nhan T. Cao,
Hyung Il Choi
Journal 2014
44 1st International Symposium on Simulaion & Serious Games 2014 (ISSSG 2014) pp. 39-46, May 2014, South Korea A Facial Expression Recognition Method for Intelligent Game Applications Nhan Thi Cao,
An Hoa Ton-That,
Hyung-Il Choi
Conference 2014
45 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Số 52, 1B 2014, ISSN:0866-708x, pp 112-120 Using neural network for link prediction Chu Thi Mai, Do Phuc Journal 2014
46 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Số 52, 1B 2014, ISSN:0866-708x, pp 89-100 Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2014
47 Tạp chí Phát triển Khoa học-Công nghệ. tập 7, số K4 2014, tr 73-85, ISSN 1859-0128 Mô hình tích hợp khám phá, phân lớp và gán nhãn tiếp cận theo mô hình chủ đề Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2014
48 Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) April 2014, Bangkok, Thailand Finding the Cluster of Actors in Social Network based on the Topic of Messages Tran Quang Hoa, Vo Ho Tien Hung, Nguyen Le Hoang, Ho Trung Thanh, Do Phuc Conference 2014
49 Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tập 52, số 1B, pp. 101-111, ISSN: 0866-708x, năm 2013 Phân tích tầm ảnh hưởng đối tượng theo chủ đề trong mạng xã hội Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2013
50 Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2013) 06-2013, Huế, Vietnam Degree Distribution in Complex Network with Parallel PageRank Algorithm Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Hoang-Anh Tran, Phi-Khu Nguyen Conference 2013
51 Fundamental and Applied IT Research (FAIR 2013) 06-2013, Huế, Vietnam An Efficient Business Model through Analyzing Customer Characteristics Thanh-Trung Nguyen, Duy-Phuc Do, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2013
52 The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS2013) 03-2013, Kuala Lumpur, Malaysia Parallelizing the Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem Thanh-Trung Nguyen, Bach-Hien Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2013
53 International Journal of Advanced Computer Science and Application (IJACSA) Vol.4, No.4, 04-2013 Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen Journal 2013
54 International Journal of Advanced Computer Science and Application (IJACSA) Vol.4, No.4, 04-2013 A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns, International Journal of Advanced Computer Science and Application Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen Journal 2013
55 International Conference in Computer Science and Its Applications (CSA-13) – LNEE 279 pp.339-344. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Dec 2013, Danang, Vietnam A Context-Aware Collaborative Filtering Algorithm through Identifying Similar Preference Trends in Different Contextual Information Do, P., Le, H., Nguyen, V.T., Dung, T.N. Conference 2013
56 International Journal of Information and Electronics Engineering Vol. 3, No. 3, International Journal of Information and Electronics Engineering An Approach to Representing Movement Data Hong Thi Nguyen, Hung Thanh Ngo,
Xanh Nguyen Van, Diem Ngoc Nguyen, and Phuoc Vinh Tran
Journal 2013
57 Asian conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2103) – LNAI 7803 pp. 19–29. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, March 2013, Kuala Lumpur, Malaysia A New Approach for Collaborative Filtering based on Mining Frequent Itemsets Do, P.,
Nguyen, V.T.,
Dung, T.N.
Conference 2013
58 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 2013, Nha Trang, Vietnam Towards Reward-based Spatial Crowdsourcing Hung Dang,
Kim-Tuyen Cao
Conference 2013
59 Journal of Industrial and Intelligent Information Volume 1, No. 1, 3/2013, Pages 14-18, ISSN:2301-3745, 3/2013 An Approachto Data Mining in Healthcare: Improved K-means Algorithm Dinh Thuan Nguyen,
Nguyen Gia Toan,
Vu Tuan Nguyen Lam
Journal 2013
60 Journal of Communication and Computer Volume 10, No.2, David Publishing, USA, Pages 270-275, ISSN 1548-7709, 2013 Data Warehouse Design Methodologies for Electronic Commerce Dinh Thuan Nguyen,
Tung Hoang
Journal 2013
61 AICIT Journal: Research Notes in Information Scienes (RNIS), Korea Volume 13, 5/2013, Pages 168-172, ISSN:2287-1934 (Print), 2287-1942 (Online), 5/2013 Combining Web Mining and application of Structual Equation Modeling in E-Commerce Dinh Thuan Nguyen,
Tuan Anh Nguyen,
An Tung Phan
Journal 2013
62 Hội thảo Khoa học Quốc gia FAIR lần thứ 6 “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin”. Đại học Huế 20-21/6/2013 Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu thư viện điện tử dựa trên đặc trưng thị giác Đặng Văn Em,
Nguyễn Duy Khánh,
Nguyễn Đình Thuân,
Lê Đình Duy
Conference 2013
63 International Journal of Engineering and Industries (IJEI) Vol. 4, No. 3,
1/9/2013
Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine – An Effective Approach Nhan Thi Cao,
An Hoa Ton-That,
Hyung-Il Choi
Journal 2013
64 International Journal of Advanced and Innovative research (IJAIR) Vol. 2, Iss. 9,
pp. 252-256, 2013
Speech Emotion Recognition based on Mel-Frequency Cepstral Coefficients and Support Vector Machine An Hoa Ton-That,
Nhan Thi Cao,
Hyung-Il Choi
Journal 2013
65 International Journal of Intelligent Information Processing(IJIIP) Vol. 4, No. 3, pp. 46-55,2013 Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory with Adjusting Algorithm for Selecting Optimal Membership Functions An Hoa Ton-That,
Nhan Thi Cao,
Hyung-Il Choi
Journal 2013
66 International Journal of Engineering Associates Vol. 2, No. 4, pp. 10-16, 2013 An Efficient Method of Face Image Preprocess for Facial Expression Recognition Nhan Thi Cao,
An Hoa Ton-That,
Hyung-Il Choi
Journal 2013
67 International Journal of Advanced and Innovative Research Vol. 2, No. 9, pp. 257-262, 2013 Facial Expression Recognition based on A Completed Modelling of Local Binary Pattern Nhan Thi Cao,
An Hoa Ton-That,
Hyung-Il Choi
Journal 2013
68 Research Notes in
Information Science (RNIS)
Vol. 14, pp. 171-184, 6/2013 An Effective Approach for Facial Expression Recognition with Local Binary Pattern and Support Vector Machine Cao Thi Nhan,
Ton That Hoa An,
Hyung Il Choi
Conference 2013
69 Research Notes in Information Science (RNIS) Vol. 14, pp. 162, 2013 An Adapting Algorithm for Optimal Membership Functions of Fuzzy Inference Systems based on Fuzzy Associative Memory Ton That Hoa An,
Cao Thi Nhan,
Hyung Il Choi
Conference 2013
70 IEEE RIVF International Conference on Information, Communication technologies Hanoi, VietNam, , ISBN 9787-1-4799-1305-3, pp 70-75, 2013 Predicting Preferred Topics of Authors based on Co-authorship Network Nguyen Le Hoang, Pham Vu Dang Khoa, Do Phuc Conference 2013
71 IEEE RIVF International Conference on Information, Communication technologies Hanoi, Vietnam, ISBN 9787-1-4799-1305-3, pp 119-122, 2013 Social Networks Analysis Based on Topic Modeling Muon Nguyen, Thanh Ho, Phuc Do Conference 2013
72 Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Quốc gia HCM Tập 16, số K4, 2013, ISSN:1859-0218, pp 101-111 Phân Tích Tầm Ảnh Hưởng Đối Tượng  Theo Chủ Đề Trong Mạng Xã Hội Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc Journal 2013
73 Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2013) 2013, Ha noi, Vietnam Overview of Three and Four-Dimensional GIS Data Models, Multimedia and Ubiquitous Engineering Nguyen Gia Tuan Anh, Tran Vinh Phuoc, Huynh Khac Duy Conference 2013
74 HealthGIS – Mapping, Monitoring and Managing Health 2013 Visualization of epidemic data Hong Thi Nguyen, Phuoc Vinh Tran, Hung Thanh Ngo,Thanh Thi Tran, Luu Tuan Dinh Le Conference 2013
75 The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI2012) 11-2012, Ho Chi Minh, Vietnam A New Approach for Problem of Sequential Pattern Mining Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2012
76 4th Asian Conference on Intelligent Informationand Database Systems (ACIIDS2012) 03-2012, Kaohsiung, Taiwan A Bit-chain Based Algorithm for Problem of Attribute Reduction Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2012
77 The Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science (ICTMF2012) 12-2012, Bali, Indonesia Accumulated Frequent Pattern Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2012
78 The 4th International Conference on Computational and Information Sciences (ICCIS2012) 08-2012, Chongqing, China Identifying Customer Characteristics by Using Rough Set Theory with a New Algorithm and Posterior Probabilities Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2012
79 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT) Dec 2012, HCMc,
Vietnam
A Scene Text-Based Image Retrival System Hồ Trần Nhật Thủy,
Lý Quốc Ngọc
Conference 2012
80 Hội nghị khoa học lần thứ VIII.
ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM
2012 Một cách tiếp cận hiệu quả để định vị và rút trích văn bản ngoại cảnh trong ảnh tự nhiên Hồ Trần Nhật Thủy,
Lý Quốc Ngọc
Conference 2012
81 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology(ISSPIT) 12-2012, Ho Chi Minh, Vietnam, 978-1-4673-5604-6 A Scene Text-Based Image Retrieval System Ho Tran Nhat Thuy, Ly Quoc Ngoc Conference 2012
82 Advanced Methods for Computational Collective Intelligence 2012 A fast algorithm for predicting topics of scientific papers based on co-authorship graph model Nhut Truong, Phuc Do, Hoang Nguyen Conference 2012
83 Intelligent Information and Database Systems 2012 Applying Data Mining in Money Laundering Detection for the Vietnamese Banking Industry Dang Khoa Cao, Phuc Do Conference 2012
84 Proc. IEEE International Conference on Multimedia (ISM) December 2012, USA, pp. 344-347 Shot Type and Replay Detection for Soccer Video N. Nguyen and A. Yoshitaka Conference 2012
85 Conference on Fluid Mechanics 2011 07-2011, Nghệ An, Vietnam Industrial Boiler Management Using Artificial Neural Networks Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung Conference 2011
86 Conference on Smart IT and Applications (SITA) 2011, Seoul, Korea A Building Technique for Intelligent Question-Answering System of Human-Computer with Restricted Domain in Natural Language Ton That Hoa An,
Cao Thi Nhan,
Hyung Il Choi,
Gye Young Kim
Conference 2011
87 The World Congress on Engineering and Computer Science 2010 (WCECS2010) 10-2010, San Francisco, United States The Objectivity Measurement of Frequent Patterns Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen Conference 2010
88 The 2nd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2010) pp 254-262, March 2010, Hue City, Vietnam Visualization Of The Similar Protein Structures Using SOM Neural Network And Graph Spectra Do Phuc,
Nguyen Thi Kim Phung
Conference 2010
89 Map Asia 2010 and International Symposium and Exhibition on Geoinformation 2010 07/2010,
Kualar Lumpur, Malaysia
Solutions for Dengue Fever
Control Using Geographic Information Technology: Case of Tien Giang Province, Mekong Delta, In Vietnam
Cao Thi Kim Tuyen,
Le Van Trung
Conference 2010
90 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010), pp1-5 Aug 2010,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Toward the E-university in the global integration process of higher education Hoang Kiem,
Do Phuc
Conference 2010
91 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) pp 80-90, Aug 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam Research on Using Data Warehouse and OLAP to Support Data Analysis in Academic Management Based on the Credit System Do Phuc,
Ho Trung Thanh
Conference 2010
92 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010), pp102-105 Aug 2010,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Using Data Mining for detecting fault of GSM radio access network Nguyen Ba Liem,
Do Phuc
Conference 2010
93 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) pp236-241, Aug 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam An application of data mining to revenue cycle in ERP and E-commerce environment Nguyen Bich Lien,
Do Phuc
Conference 2010
94 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) Aug 2010,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Using Work System Method to Identify Factors Affecting The Quality of Accounting Information in The ERP Environment Nguyen Bich Lien,
Do Phuc
Conference 2010
95 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) pp. 261-269, Aug 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam An implementatiopn of graph database and application to protein structure database Nguyen Thi Kim Phung, Do Ha Loc Conference 2010
96 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) pp. 217-225, Aug 2010, Ho Chi Minh City, Vietnam Model-based approach for Collaborative Filtering Do, P.,
Nguyen, V.T.,
Dung, T.N.,
Nguyen, L.
Conference 2010
97 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) Aug 2010,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mining time pattern association rules in database Thuan Nguyen Dinh Conference 2010
98 International Conference on Information Technology for Education and Research (IT@EDU2010) Aug 2010,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Combining Bilingual And Monolingual Corpus For Word Sense Disambiguation Trong Nghia Hoang,
Dien Dinh
Conference 2010
99 International conference on BioInformatics, Computational and systems biology (ICBCSB 2009) pp 296-301, ISSN 2070-3724, Aug 2009, Singapore Using Spectral Vectors and M-Tree for Graph Clustering and Searching in Graph Databases of Protein Structures Do Phuc,
Nguyen Thi Kim Phung
Conference 2009
100 International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2009) Jul 2009, Danang University of Technology, Việt Nam A new approach to accent restoration of Vietnamese texts using the dynamic programming combined with the co-occurrence graph Do Phuc,
Hoang Trong Nghia
Conference 2009
101 International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) Vol. 4, No. 4, 2009, ISSN: 1863-0383, 2009 Combination of Bayesian Network and Overlay Model in User Modeling Loc Nguyen,
Phung Do
Journal 2009
102 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI’09) – 2 Volumes, pp. 324-329, CSREA Press (2009) ISBN 1-60132-109-0
July 2009, USA
Evolution of parameters in Bayesian Overlay Model Loc Nguyen,
Phung Do
Conference 2009
103 International Digital Ecosystems and Technologies Conference (IEEE-DEST 2009) pp. 66-71, ISBN: 978-1-4244-23460
June 2009, Istanbul, Turkey.
Learning Concept Recommendation based on Sequential Pattern Mining Loc Nguyen,
Phung Do
Conference 2009
104 Tạp chí Phát triển KHCN,
ĐHQG-HCM
Vol 11, pp 21-31, 2008, Việt Nam Gom cụm đồ thị và ứng dụng vào việc rút trích nội dung chính của khối thông điệp trên diễn đàn thảo luận Do Phuc,
Mai Xuan Hung,
Nguyen Thi Kim Phung
Journal 2008
105 International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future (RIVF), 2008 July 2008, University of Natural Sciences, Việt Nam Using SOM Based
Graph Clustering for Extracting Main Ideas from Documents
Phuc Do,
Hung Xuan Mai
Conference 2008
106 World Congress on Science, Engineering and Technology (WCSET 2008), Vol. 35 ISSN: 2070-3740
November 2008,
Laval, France
Learner Model in Adaptive Learning Loc Nguyen,
Phung Do
Conference 2008
107 Fifth International Conference on Information Technology
in Education and Training (IT@EDU2008)
12-2008, Ho Chi Minh City, Việt Nam Building a system for searching, extracting and summarizing the content of Vietnamese web pages Do Phuc,
Trinh Quoc Son
Conference 2008
108 Fifth International Conference on Information Technology
in Education and Training (IT@EDU2008)
12-2008, Ho Chi Minh City, Việt Nam A land resources evaluation tool supporting land use planning with fuzzy controller approach Do Phuc,
Ta Thi Hoang  Mai,
Huynh Thi Minh Hang
Conference 2008
109 Fifth International Conference on Information Technology
in Education and Training (IT@EDU2008), pp 55-63
12-2008, Ho Chi Minh City, Việt Nam Using graph spectral analysis for protein structure comparison Do Phuc,
Nguyen Thi Kim Phung,
Hoang Trong Nghia
Conference 2008
110 Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ  ĐHQG-HCM, Năm 11, Số 10 ISSN 1859-0218, 2008 Phân loại  Enzymes bằng kỹ thuật đồ thị Phạm Quốc  Đàm, Lê Thị Thanh Mai, Đỗ Phúc Journal 2008
111 International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future (RIVF 2007) pp 247-252, 03-2007, Hà Nội, Việt Nam Using the Naive Bayes model and natural language processing for classifying the messages on online forum Do Phuc,
Nguyen Thi Kim Phung
Conference 2007
112 Hội thảo kỷ niệm
30 năm thành lập Viện Công nghệ Thông tin
2007, Việt Nam Using kohonen neutral network and natural language proccessing for extracting salient sentences in the corpus of vietnamese scientific pagers Hoàng Kiếm,
Đỗ Phúc,
Mai Xuân Hùng
Conference 2007
113 Hội thảo CNTT quốc gia lần thứ IX, Trường Đại học Đà Lạt 2007, Đà Lạt, Việt Nam Xây dựng hệ thống phân
loại tin trên diễn đàn thảo luận qua mạng
Đỗ Phúc,
Nguyễn Thị Kim Phụng
Conference 2007
114 Hội nghị Quốc gia về CNTT, PP 257-268 2006 Phân loại thông điệp trên diễn đàn thảo luận Đỗ Phúc, Nguyễn Thị Kim Phụng Conference 2006
115 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) Dec, 2006, India Using Kohonen neural network and natural language processing for extracting salient sentences in the corpus od Vietnamese scientific papers Do Phuc, Mai Xuan Hung, Hoang Kiem Conference 2006
116 Journal of bio-technology, VAST Vol 2, pp151-158, 2006 Using M-tree for similarity search in biological sequence databases Do Phuc, Hoang Kiem Journal 2006
117 Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG-HCM, Số 9, pp 23-32 2006 Nghiên cứu dùng tập phổ biến và luật kết hợp trong phân loại văn bản tiếng Việt có ngữ nghĩa Do Phuc Journal 2006
118 International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future (RIVF 2006) pp 173-176, 02-2006, Univ. of Technology, Việt Nam Document classification using graph model, frequent sub-graphs and Galois lattice Do Phuc Conference 2006