Khoa Hệ thống thông tin

Phòng Thí Nghiệm Hệ Thống Thông Tin

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin được thành lập ngày 01/02/2012, nhằm mục đích tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện tại, Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin được đặt tại phòng E9.1, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trang thiết bị trong phòng bao gồm 12 máy tính HP Compaq 6300 Microtower có cấu hình cao (Intel® Core™ i7 – 3770 3.40 GHz, RAM 4 GB), và một số trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xây dựng giải pháp điện toán đám mây đặt tại phòng dữ liệu trung tâm, phục vụ cho các nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên đến làm việc và nghiên cứu tại phòng.

Nhân sự Phòng Thí nghiệm:

  • Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân.
  • Nghiên cứu viên trực thuộc: KS. Nguyễn Hồ Duy Tri.

Phòng Thí nghiệm Hệ thống thông tin tập trung vào 3 hướng nghiên cứu chính:

  • Hệ thống thông tin tri thức
  • Hệ thống thông tin di động
  • Hệ thống thông tin hình ảnh và không gian

[chi tiết]