Khoa Hệ thống thông tin

CỐ VẤN HỌC TẬP

DANH SÁCH GVCN CÁC KHÓA NĂM HỌC 2019 – 2020
Stt Họ và Tên GVCN khóa Email Điện thoại Ghi chú
1 Th.S Nguyễn Hồ Duy Trí HTTT2016 trinhd@uit.edu.vn 01265.034.202
2 Th.S Vũ Minh Sang CTTT2016 sangvm@uit.edu.vn 0909.459.126
3 Th.S Trương Thu Thủy HTCL2016 thuytt@uit.edu.vn 0983.210.121
4 Th.S Huỳnh Đức Huy TMĐT2016 huyhd@uit.edu.vn 0961.269.091
5 Th.S Nguyễn Thị Kim Phụng CTTT2017 phungntk@uit.edu.vn 0909.816.437 Theo QĐ 131/QD-ĐHCNTT ngày 12/3/2018 v/v bổ nhiệm CVHT thay cho cô Thúy Ngọc
6 Th.S Đỗ Thị Minh Phụng HTCL2017 phungdtm@uit.edu.vn 0903.145.305
7 Th.S Hồ Trần Nhật Thủy HTTT2017 thuyhtn@uit.edu.vn 0394.701.868
8 Th.S Văn Đức Sơn Hà TMĐT2017 havds@uit.edu.vn 0984.946.946
9 Thái Bảo Trân HTTT2018 trantb@uit.edu.vn 0932.638.820 Theo QĐ số 63/QĐ-ĐHCNTT v/v bổ nhiệm CVHT cô Thái Bảo Trân thay cho cô Nguyễn Đình Loan Phương
– Cô Phương thôi nhiệm vụ từ ngày 28/02/2019
– Cô Trân nhận nhiệm vụ từ ngày 01/03/2019
10 Th.S Mai Xuân Hùng CTTT2018 hungmx@uit.edu.vn 0919.448.809 Quyết định số 602/2019 – Thay đổi CVHT lớp CTTT2018 _ ThS. Mai Xuân Hùng (Thầy Mai Xuân Hùng thay cho Thầy Ngô Thanh Hùng)
11 Th.S Mai Xuân Hùng HTCL2018.1
HTCL2018.2
hungmx@uit.edu.vn 0919.448.809
12 Th.S Nguyễn Thị Hạnh TMĐT2018 hanhnt@uit.edu.vn 0919.607.568 Quyết định số 137/2020 – Thay đổi CVHT lớp TMĐT2018 _ ThS. Nguyễn Thị Hạnh (Cô Nguyễn Thị Hạnh thay Thầy Dương Minh Đức)
13 Th.S Hồ Trần Nhật Thủy HTTT2019 thuyhtn@uit.edu.vn 0394.701.868 Quyết định số 138/2020 – Bổ nhiệm CVHT lớp HTTT2019 _ ThS. Hồ Trần Nhật Thủy (Cô Hồ Trần Nhật Thủy thay cho Thầy Nguyễn Đình Quý)
14 TS. Cao Thị Nhạn CTTT2019.1 nhanct@uit.edu.vn 0908.822.441 Quyết định số 490/2019 – Bổ nhiệm CVHT các lớp sinh viên Khóa 2019

https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-4902019-bo-nhiem-cvht-cac-lop-sinh-vien-khoa-2019

15 TS. Cao Thị Nhạn CTTT2019.2 nhanct@uit.edu.vn 0908.822.441
16 Th.S Nguyễn Thị Kim Phụng HTCL2019.1 phungntk@uit.edu.vn 0909.816.437
17 Th.S Nguyễn Thị Kim Phụng HTCL2019.2 phungntk@uit.edu.vn 0909.816.437
18 Th.S Trình Trọng Tín TMCL2019.1 tintt@uit.edu.vn 0989.880.097
19 Th.S Trình Trọng Tín TMCL2019.2 tintt@uit.edu.vn 0989.880.097
20 Th.S Huỳnh Đức Huy TMĐT2019 huyhd@uit.edu.vn 0961.269.091