Khoa Hệ thống thông tin

ĐÀO TẠO

1. Đào tạo đại học

Hiện nay, khoa Hệ thống Thông tin – Trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM phụ trách đào tạo 02 ngành: Hệ thống Thông tin Thương mại Điện tử.

  • Đạo tạo Cử nhân ngành Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Có khả năng xây dựng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ. Có năng lực tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin làm việc ở các chức danh: lập trình viên, phân tích viên hệ thống, nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ quản lý dự án,..
  • Đào tạo Cử nhân ngành Thương mại Điện tử có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Thương mại điện tử nhằm giải quyết các bài toán về kinh doanh – quản lý hiện nay; có khả năng tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử; có khả năng hoạch định, xây dựng và quản lý các hoạt động thương mại điện tử tại doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan nhà nước; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong CNTT vào thương mại điện tử, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

2. Đào tạo cao học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực Hệ thống thông tin trình độ cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội.

Đào tạo thạc sĩ Hệ thống thông tin có 03 loại chương trình:

  • Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thông tin chi tiết: