Khoa Hệ thống thông tin

DANH SÁCH LUẬN VĂN CAO HỌC

Danh sách Luận văn Cao học 

STT Mã HV Họ và tên học viên Tên đề tài luận văn Giảng viên
hướng dẫn
Luận văn Quyết định giao đề tài Bài báo trong quá trình làm LV Đề tài NCKH các cấp
1 CH2004007 Phạm Thanh Bình Dự đoán hoàn trả khoản vay bằng cách sử dụng thuật toán học máy PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG -HCM
18 TC QĐ 266/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 25 tháng 04 năm 2022 Dinh, Thuan Nguyen, and Binh Pham Thanh. “Loan Repayment Prediction Using Logistic Regression Ensemble Learning With Machine Learning Algorithms.” 2022 9th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2022.  
Binh, Pham Thanh, and Nguyen Dinh Thuan. “Predicting Loan Repayment Using a Hybrid of Genetic Algorithms, Logistic Regression, and Artificial Neural Networks.” International Conference on Future Data and Security Engineering. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. Là kết quả của đề tài DS2022-26-03, VNU-HCM.
2 CH2004027 Lê Bá Thiền Phân tích phản hồi của khách hàng trong lĩnh vực du lịch tiếp cận theo mô hình chủ đề kết hợp chỉ số đo lường sự hài lòng. TS. Hồ Trung Thành
Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG HCM
18 TC QĐ 635/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 22 tháng 08 năm 2022 Thien Le, Van-Ho Nguyen, Thanh Ho, Thanh-Tuyen Huynh, Mai Thi Cam Tu. “The method for a deeper understanding of user experience using customer rating analytics: A study in tourism sector.” VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 6.4 (2022): 3932-3942.  
 
3 CH2004020 Trần Lương Phán Đề xuất một số kỹ thuật cải tiến về khai thác quy trình trong việc hoàn ứng và tạm ứng chi phí di chuyển. PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân
Trường ĐHCNTT- ĐHQG-HCM
12 TC QĐ 635/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 22 tháng 08 năm 2022 Trần Lương Phán, Nguyễn Đình Thuân: “Đề Xuất Các Kỹ Thuật Cải Tiến Vào Quy Trình Hoàn Trả Chi Phí Di Chuyển”. Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR2022). 2022.  
4 CH2002029 Lê Thị Quỳnh Chi Một phương pháp khai thác tiện ích với lợi nhuận âm bảo toàn tính riêng tư trong dữ liệu phân tán dọc TS. Cao Tùng Anh
Trường ĐH Công nghệ -TPHCM
18 TC QĐ 635/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 22 tháng 08 năm 2022 Cao Tùng Anh, Ngô Quốc Huy, Lê Thị Quỳnh Chi, “Khai thác tập lợi ích cao có trọng số âm trong cơ sở dữ liệu phân tán dọc bảo toàn tính riêng tư”, Hội nghị Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR2022) 2022.  
5 CH1903004 Phạm Minh Khan Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích chất lượng và ước tính khối lượng các loại hạt cà phê nhân TS. Lê Hoành Sử
Trường ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG-HCM
18 TC QĐ 635/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 22 tháng 08 năm 2022 Phạm Minh Khan, Lê Hoành Sử, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích chất lượng và ước tính khối lượng các loại hạt cà phê nhân”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Năm thứ 34(5), Tháng 5/2023.