Khoa Hệ thống thông tin

PHÒNG THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin được thành lập ngày 01/02/2012, nhằm mục đích tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện tại, Phòng Thí nghiệm Hệ thống Thông tin được đặt tại phòng E9.1, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xây dựng giải pháp điện toán đám mây đặt tại phòng dữ liệu trung tâm, phục vụ cho các nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên đến làm việc và nghiên cứu tại phòng.

Nhân sự Phòng Thí nghiệm:

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Bình. Email: binhnt@uit.edu.vn
 • Phó Trưởng phòng: TS. Đỗ Trọng Hợp. Email: hopdt@uit.edu.vn
 • GV, NCV trực thuộc:
  • TS. Đinh Quang Thịnh. Email: thinhdq@uit.edu.vn
  • ThS. Nguyễn Hồ Duy Tri. Email: tringuyen@uit.edu.vn
  • CN, HVCH. Huỳnh Thiện Ý. Email: yht@uit.edu.vn
  • KS, HVCH. Trần Vĩnh Khiêm. Email: khiemtv@uit.edu.vn
  • CN. Võ Minh Tâm. Email: tamvm@uit.edu.vn

Phòng Thí nghiệm Hệ thống thông tin tập trung vào các hướng nghiên cứu chính:

 • Cloud Computing
 • Artificial Intelligence
 • Internet of Things
 • Big data

Thông tin nghiên cứu của PTN HTTT: [chi tiết]

Website: http://ptnhttt.uit.edu.vn