Khoa Hệ thống thông tin

MASTER THESES

List of Master Theses 

No Student ID Student name Thesis topic Instructor Type of Thesis The decision to assign the thesis Publication Scientific research project
1 CH2004007 Phạm Thanh Bình LOAN REPAYMENT PREDICTION USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS Assoc. Prof. Nguyễn Đình Thuân, University of Information Technology, VNU-HCM 18 credits Decision 266/QĐ- ĐHCNTT, April 25 2022 Dinh, Thuan Nguyen, and Binh Pham Thanh. “Loan Repayment Prediction Using Logistic Regression Ensemble Learning With Machine Learning Algorithms.” 2022 9th International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence (ISCMI). IEEE, 2022.
Binh, Pham Thanh, and Nguyen Dinh Thuan. “Predicting Loan Repayment Using a Hybrid of Genetic Algorithms, Logistic Regression, and Artificial Neural Networks.” International Conference on Future Data and Security Engineering. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. Là kết quả của đề tài DS2022-26-03, VNU-HCM.
2 CH2004027 Lê Bá Thiền A MODEL OF ANALYSING CUSTOMER FEEDBACK IN TOURISM SECTOR APPROACH TO TOPIC MODELLING AND NET PROMOTER SCORE. Ph.D Hồ Trung Thành, University of Economics and Law, VNU-HCM 18 credits Decision 635/QĐ- ĐHCNTT, August 22 2022 Thien Le, Van-Ho Nguyen, Thanh Ho, Thanh-Tuyen Huynh, Mai Thi Cam Tu. “The method for a deeper understanding of user experience using customer rating analytics: A study in tourism sector.” VNUHCM Journal of Economics, Business and Law 6.4 (2022): 3932-3942.
3 CH2004020 Trần Lương Phán PROPOSING SOME PROCESS MINING’S ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE REIMBURSEMENT AND PREPAID OF TRAVEL COST Assoc. Prof. Nguyễn Đình Thuân, University of Information Technology, VNU-HCM 12 credits Decision 635/QĐ- ĐHCNTT, August 22 2022 Trần Lương Phán, Nguyễn Đình Thuân: “Đề Xuất Các Kỹ Thuật Cải Tiến Vào Quy Trình Hoàn Trả Chi Phí Di Chuyển”. Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR2022). 2022.
4 CH2002029 Lê Thị Quỳnh Chi A METHOD FOR PRIVACY PRESERVING UTILITY MINING
WITH NEGATIVE PROFITS ON VERTICALLY DISTRIBUTED DATA
Ph.D Cao Tùng Anh, Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) 18 credits Decision 635/QĐ- ĐHCNTT, August 22 2022 Cao Tùng Anh, Ngô Quốc Huy, Lê Thị Quỳnh Chi, “Khai thác tập lợi ích cao có trọng số âm trong cơ sở dữ liệu phân tán dọc bảo toàn tính riêng tư”, Hội nghị Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR2022) 2022.
5 CH1903004 Phạm Minh Khan DEVELOPING AN APPLICATION TO ANALYZE THE QUALITY AND ESTIMATE THE PRICE OF GREEN COFFEE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE Ph.D Lê Hoành Sử, University of Economics and Law, VNU-HCM 18 credits Decision 635/QĐ- ĐHCNTT, August 22 2022 Phạm Minh Khan, Lê Hoành Sử, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích chất lượng và ước tính khối lượng các loại hạt cà phê nhân”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Năm thứ 34(5), Tháng 5/2023.