Khoa Hệ thống thông tin

Thông tin nghiên cứu Phòng Thí nghiệm Hệ Thống Thông Tin

Phòng thí nghiệm hệ thống thông tin trực thuộc trường đại học công nghệ thông tin – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012, với sứ mạng nhằm tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước với chức năng nhiệm vụ chính là thúc đẩy các nghiên cứu, triển khai về hệ thông thông tin, đáp ứng nhu cầu trang thiết bị thu nhận, xử lý quản lý và khai thác thông tin đa dạng phục vụ các quá trình tổ chức, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu về hệ thống thông tin tri thức, hệ thống thông tin di động và hệ thống thông tin hình ảnh, không gian.

Phòng thí nghiệm tập trung vào 3 hướng nghiên cứu chính:

  • Hệ thống thông tin tri thức,
  • Hệ thống thông tin di động,
  • Hệ thống thông tin hình ảnh và không gian.

Hiện tại, phòng thí nghiệm có 2 nhân sự chính gồm 1 Tiến sĩ và 1 nghiên cứu viên:

Các đề tài khoa học

TT Tên đề tài/dự án Mã số & cấp quản lý Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu mô hình Game Engine 2D và xây dựng minh họa một Game Engine 2D phục vụ cho công tác giảng dạy ở bộ môn Phần mềm Game C2011-01/KHCN-BGSP 12 tháng

2011-2013

2 Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn, áp dụng cho việc xác định những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong mạng xã hội D2015-07/HĐ-KHCN 12 tháng

2015-2016

3 Nghiên cứu về phần tử nổi trội (key players) trong cộng đồng ảo (mạng xã hội) và vấn đề chống gian lận trong thương mại điện tử TX2015-26-02/HĐ-KHCN 12 tháng

2015-2015

Bài báo nghiên cứu khoa học

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay không)

1 Hong Thi Nguyen, Phuoc Vinh Tran, Hung Thanh Ngo,Thanh Thi Tran, Luu Tuan Dinh Le, Visualization of epidemic data, HealthGIS – Mapping, Monitoring and Managing Health, 2013 C2011CTTT-04 978-616-90698-3-6
2 Hong Thi Nguyen, Hung Thanh Ngo, Xanh Van Nguyen, Diem Ngoc Nguyen, Phuoc Vinh Tran, An approach to Representing Movement Data, International Journal of Information and Electronics Engineering, 2013. C2011CTTT-04 2010-3719
3 Lê Bảo Trung, Đặng Thị Mỹ Hạnh, Trần Bá Quý, Ngô Thanh Hùng, Evaluating Online Payment Transaction Reliability using Rules Set Technique and Graph Model, International Research Journal of Engineering and Technology, Volume 2, Issue 9 December 2015. TX2015-26-02 2395-0056 (e-ISSN)
4 Nguyễn Hồ Duy Tri, Ngô Thanh Hùng, MÔ HÌNH PHÂN TÁN CHO THUẬT GIẢI XÁC ĐỊNH ĐỈNH CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG ĐỒ THỊ MẠNG XÃ HỘI, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR), Cần Thơ, 2016. D2015-07  978-604-913-472-2
5 Nguyễn Hồ Duy Trí,Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Văn Tiến, Ngô Thanh Hùng, XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÁN CHO
PHÂN LỚP KHỐI LƯỢNG LỚN VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ, Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 09 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR), Cần Thơ, 2016.
D2015-07  978-604-913-472-2

Dự án

TT Tên dự án Mô tả
1 Ad Exchange Network Real time Bidding System Hệ thống BDA dành cho quảng cáo.

Link: www.bda.com.vn

2 Go1636 Mục tiêu Go1636 là cung cấp chất lượng cao nhất cho tư vấn tuyển sinh đại học. Kết nối giáo viên từ Harvard đến các học viên trên toàn thế giới.

Link: www.1636u.com

3 Hệ thống giao dịch hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trực tuyến Hệ thống cung cấp môi trường nhằm hỗ trợ cách cá nhân, tổ chức mong muốn chỉnh sửa, tăng cường hình ảnh phục vụ cho các công tác quảng bá công ty, sản phẩm của công ty.

Hướng dẫn các học viên cao học

 TT Tên SV , HVCH, NCS   Tên luận án  Năm tốt nghiệp  Bậc đào tạo
1 Nguyễn Minh Đế Nghiên cứu thuật toán nơrôn và áp dụng vào khai phá dữ liệu điểm sinh viên.  2010 Thạc sỹ
2 Đào Nhật Anh Áp dụng mô hình Key Player vào việc xác định cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng xã hội 2015 Thạc sỹ
3 Lê Thị Phương Thanh Dự đoán chuyến bay bị chậm dựa trên thuật toán phân lớp Random Forest trên mô hình MapReduce 2015 Thạc sỹ
4 Huỳnh Thanh Việt Đề xuất mô hình và thuật toán xác định những người hướng dẫn dư luận trong các cộng đồng ảo chuyên biệt như Facebook groups. 2016 Thạc sỹ