Khoa Hệ thống thông tin

CỐ VẤN HỌC TẬP

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

KHOA: HỆ THỐNG THÔNG TIN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Tiết 1 – ThS. Vũ Minh Sang

(Tiết 1 – 4)

———————
– CH. Đặng Liên Minh

(Tiết 2 – 3)

– ThS. Trương Thu Thủy

(Tiết 4 – 5)

———————
– ThS. Trình Trọng Tín

(Tiết 4 – 5)

– ThS. Nguuyễn Đình Loan Phương

(Tiết 4-5)

———————
– TS. Ngô Thanh Hùng

(Tiết 4 – 5)

———————
– ThS. Cao Thị Kim Tuyến

(Tiết 3 – 5)

———————
– TS. Dương Minh Đức

(Tiết 4 – 5)

– ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

(Tiết 4-5)

———————
– TS. Ngô Thanh Hùng

(Tiết 4 – 5)

———————
– TS. Cao Thị Nhạn

(Tiết 4 – 5)

———————
– ThS. Đỗ Thị Minh Phụng

(Tiết 4 – 5)

– ThS. Hồ Trần Nhật Thủy

(Tiết 4 – 5)

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6 – CH. Huỳnh Đức Huy

(Tiết 6 – 9)

– ThS. Thái Bảo Trân

(Tiết 9 – 10)

———————
– CH. Nguyễn Hồ

Duy Trí

(Tiết 6 – 9)

– ThS. Mai Xuân Hùng (Tiết 6 – 9)
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN CVHT LỚP LỊCH TIẾP SINH VIÊN EMAIL
1 ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng CTTT2013 Tiết 4 – 5, thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng khoa E9.2 phungntk@uit.edu.vn
2 ThS. Mai Xuân Hùng CTTT2014 Tiết 6 – 9, thứ 6 hàng tuần tại phòng E9.4 hungmx@uit.edu.vn
3 TS. Cao Thị Nhạn CTTT2015 Tiết 4 – 5, thứ 5 hàng tuần tại phòng E9.6 nhanct@uit.edu.vn
4 ThS. Vũ Minh Sang CTTT2016 Tiết 1 – 4, thứ 2 hàng tuần tại phòng E9.4 sangvm@uit.edu.vn
5 ThS. Hồ Trần Nhật Thủy HTTT2012 Tiết 4 – 5, thứ 6 hàng tuần tại phòng E9.4 thuyhtn@uit.edu.vn
6 ThS. Đỗ Thị Minh Phụng HTTT2013 Tiết 4 – 5, thứ 5 hàng tuần tại phòng E9.6 phungdtm@uit.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Đình Loan Phương HTTT2014 Tiết 4 – 5, thứ 4 hàng tuần tại phòng E9.6 phuongndl@uit.edu.vn
8 ThS. Thái Bảo Trân HTTT2015 Tiết 9 – 10, thứ 4 hàng tuần tại phòng E9.4 trantb@uit.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí HTTT2016 Tiết 6 – 9, thứ 4 hàng tuần tại phòng E9.1 trinhd@uit.edu.vn
10 TS. Ngô Thanh Hùng HTCL2014 Tiết 4 – 5, thứ 4, thứ 5 hàng tuần tại phòng E9.1 hungnt@uit.edu.vn
11 ThS. Cao Thị Kim Tuyến HTCL2015 Tiết 3 – 5, thứ 4 hàng tuần tại phòng E9.6 tuyenctk@uit.edu.vn
12 ThS. Trương Thu Thủy HTCL2016.1, 2 Tiết 4 – 5, thứ 3 hàng tuần tại phòng E9.6 thuytt@uit.edu.vn
13 TS. Dương Minh Đức TMĐT2013 Tiết 4 – 5, thứ 4 hàng tuần tại phòng E9.8 ducdm@uit.edu.vn
14 CH. Đặng Liên Minh TMĐT2014 Tiết 2 – 3, thứ 2 hàng tuần tại phòng E9.8 minhdl@uit.edu.vn
15 ThS. Trình Trọng Tín TMĐT2015 Tiết 4 – 5, thứ 3 hàng tuần tại phòng E9.8 tintt@uit.edu.vn
16 CH. Huỳnh Đức Huy TMĐT2016 Tiết 6 – 9, thứ 3 hàng tuần tại phòng E9.8 huyhd@uit.edu.vn